Naar inhoud

AriB Charter

Ambities

Elke dag realiseren architecten zich dat hun beroepspraktijk deel moet uitmaken van vaardigheden die op gewestelijk niveau worden uitgeoefend - stedenbouwkundige voorschriften, energiediensten, milieunormen, enz.

Deze realiteit vereist duidelijk een herstructurering van de associatieve wereld, opdat de architecten hun stem kunnen laten horen in de politieke wereld, de administratie, de economische en sociale wereld van hun regio en dat ze bevoorrechte partners worden in alle debatten. die betrekking hebben op zaken die hen aanbelangen en waarin ze ontegensprekelijk een meerwaarde geven.

Zo hebben de beroepsverenigingen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun krachten gebundeld en vormgegeven aan AriB (Architects in Brussels), net als de Vlaamse (BVA – Beroepsvereniging voor Architecten en NAV Netwerk Architecten Vlaanderen) en de Waalse gewestelijke tegenhangers. (UWA – Union Walonne des Architectes).

Via zijn statuten en de wil van zijn leden wil AriB open, multicultureel en meertalig zijn om een ​​portaal te vormen voor alle architecten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken.

AriB wil ook de krachten bundelen die uitgaan van zowel verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als van architecten die niet verbonden zijn met de ene of de andere vereniging, maar die de architectuurpraktijk aldaar willen verdedigen. Zowel verenigingen als individuele architecten kunnen dus lid worden.

Als onderdeel van de regionale beweging en gedreven door de internationale invloed van de Europese hoofdstad, streeft AriB ernaar om de zorgen van zijn leden te weerspiegelen, hun informatie te verzekeren, hun opleiding te ondersteunen en hun professionele praktijken te promoten naar zowel openbare als particuliere gesprekspartners.

Zo wil AriB bij de aanbestedende diensten het belang benadrukken van de voorwaarden die nodig zijn voor de totstandkoming van een architectonische en stedenbouwkundige praktijk van hoge kwaliteit.

AriB wil ook benadrukken dat de ruimtelijke ordening, waarvan architectuur een van de essentiële uitingen is, van algemeen belang is.

Naast deze doelstellingen om het beroep te ondersteunen, wil AriB ook de stem, eisen en specifieke interventiekenmerken van de architecten die in het Brussels Gewest werken naar de Orde toe laten horen.

Doelen

Informeer

Verordeningen, nieuwe voorschriften, ontstaan ​​vaak zonder dat de architecten rechtstreeks op de hoogte zijn van hun bestaan ​​en dus zich bewust zijn van de gevolgen die ze hebben op het gebied van diensten en verantwoordelijkheden.

De eerste van onze doelstellingen is architecten over deze zaken te informeren en het favoriete informatiekanaal voor bestekschrijvers te zijn.

Vorm

Diezelfde wet- en regelgeving omvat het begrijpen van de ins en outs, het beschouwen van de gevolgen en het begrijpen hoe je ze moet gebruiken.

Bovendien moedigt de professionele kwaliteit van openbare en particuliere werkgevers en gesprekspartners architecten aan om de hoogste kwaliteit van hun diensten en professionele praktijken te handhaven.

Het tweede doel is dan ook om de opleiding van architecten aan te vullen, zodat ze deze nieuwe uitdagingen rustig kunnen aanpakken.

Promoot

De uitmuntendheid van veel architectuurprojecten en de opkomst van jong talent worden vaak over het hoofd gezien. De vastgoedwereld gaat internationaal. Het culturele belang van architectonische kwaliteit en de stuwende impact ervan op ons milieu verdienen het om onderstreept te worden. Dit vraagt ​​om respons en promotie.

Onze derde doelstelling is dan ook om bij de overheid en bouwheren, zowel regionaal als internationaal, de bijdrage van architectuur en architecten werkzaam in het Brussels Gewest te promoten.

Steun de belangen van haar leden.

Wat betreft de tussenkomst van architecten:

 • De debatten die betrekking hebben op het wetgevende en regelgevende kader van ons beroep worden te vaak gehouden, ver van van enige raadpleging of deelname van architecten die actief zijn in het publieke of private kader.
 • Prijsvragen en aanbestedingen, zowel openbare als particuliere, worden georganiseerd door te weinig regels op te nemen om het werk van architecten en hun ethische verplichtingen te begrijpen.

Wat betreft de organisatie van het beroep:

 • Overdreven bijdragen,
 • variabele disciplinaire sancties,
 • dure en inadequate hervormingen,
 • een overvloed aan vertegenwoordigers en gecompliceerde organigrammen

zijn enkele van de kenmerken van een Orde die tot onbegrip en onvrede bij architecten leidt.

Onze vierde doelstelling is om op deze verschillende fronten aanwezig te zijn om de belangen van onze leden te laten prevaleren ten behoeve van een gestructureerd beroep dat al zijn meerwaarde kan bieden aan de algemene gebouwde omgeving.

De strategie

Informeren

Bezorgd over maximale efficiëntie, geven we de voorkeur aan samenwerking en / of synergie met bestaande organisaties en structuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals HUB Brussel, URBAN, PERSPECTIVE, BMA, CNC, BECI, UPSI, BXL Environment, ... om een ​​gesprek te structureren op basis van de specifieke kenmerken van onze beroepen en de publieke en private context waarin ze worden beoefend.

Vormen

Net als bij informatie, zijn wij van mening dat het gepast is om samenwerkingen te begunstigen om de praktijk van onze beroepen te consolideren naar excellentie. We wensen deel te nemen aan praktijkopleidingen op het gebied van regelgeving en voorschriften - we denken in het bijzonder aan de EPB,… - op basis van programma's en opleidingen die gezamenlijk worden uitgevoerd door architecten en gerefereerde specialisten in elk domein.

Voor de vakken die betrekking hebben op de beroepspraktijk en het beheer van een architectenbureau wensen we in het bijzonder samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met structuren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verbonden zijn met de universitaire wereld zoals het ICHEC- pme, Solvay-pme-, Vlerik, de Faculteiten Architectuur,

Opleiding voor architecten-stagairs is ook een van onze bekommernissen en we zijn betrokken bij discussies om deze opleiding te ontwikkelen in een nieuwe structuur die op regionaal niveau moet worden gecreëerd. Deze structuur, die momenteel in opmaak is, zou de eerste cursussen begin 2021 moeten bieden.

Promoten

De aanwezigheid van CIAUD (Centrum voor informatie over architectuur, stedenbouw en design - oa redacteur van A +) in het ARCHITECTS’HOUSE waar AriB zijn hoofdzetel heeft, maakt samenwerking mogelijk met deze organisatie die uitgebreide ervaring in communicatie en verspreiding van professionele informatie. Deze openheid voor de communicatiewereld is de basis om onze informatiestrategie over de rol van de architect uit te breiden naar alle media en sociale netwerken.

Naast deze "media"-aanpak zoeken we samenwerking met de bevoegde ministeries op regionaal niveau, evenals met organisaties die hand in hand gaan om onze meerwaarde uit te dragen op twee niveaus:

 • zijn toegevoegde waarde bij het creëren van onze gemeenschappelijke omgeving en regionale planning
 • de rol van actor van ons beroep, zowel op lokaal niveau als op de exportmarkten, met in acht name van al zijn economische gewicht en zijn belang in termen van het scheppen van banen.

Steun de belangen van haar leden

Met betrekking tot de verdediging van het beroep en degenen die het uitoefenen:

 • De noodzakelijke aanwezigheid van AriB in debatten over regelgevingskwesties en de organisatie van regionale planning betekent dat AriB wordt erkend als een bevoorrechte gesprekspartner. Hiertoe zijn contacten gelegd met de verschillende ministeries en administraties en is een brede communicatie georganiseerd om een ​​betere vertegenwoordiging van het beroep te eisen.
 • De regering van het Brussels Gewest heeft een code van goede praktijken inzake vergelijkende onderzoeken en aanbestedingen uitgevaardigd. Het is aan ons om de toepassing ervan te promoten en te ondersteunen. Dit werk is belangrijk, maar raakt ook de bevoegdheden van de Nationale Raad van de Orde. Het is daarom belangrijk dat AriB actief deelneemt aan dit proces in samenwerking met andere regionale verenigingen.
 • Net als de praktijken in andere Europese landen, moeten we ons inzetten om een ​​correcte vergoeding voor onze diensten te eisen en om economische waarde uit te bannen als het belangrijkste selectiecriterium bij openbare aanbestedingen.

Met betrekking tot de toepassing van de deontologie en de organisatie van het beroep:

Het is aan ons om kritisch en constructief naar de activiteiten van de Orde en haar werkwijze te kijken en tegelijkertijd de dialoog te bevorderen, om haar te leiden tot een coherente jurisprudentie, tot een vereenvoudiging van haar structuren, tot een vermindering van de kosten ervan en een herbeoordeling van de bijdragen, evenals een hervorming die rekening houdt met de regionale realiteit.

Middelen

Het behoeft geen betoog dat er veel ambities zijn en dat de doelstellingen nagestreefd zullen moeten worden. Om deze doelstellingen te bereiken, moet er een efficiënte structuur ingevoerd worden en moeten middelen worden vrijgemaakt.

Deze middelen zijn van drie soorten:

 • Lidmaatschapskosten, getuigenis van de gevoeligheid van het beroep voor het belang van het ontwikkelen van een verantwoord openbaar beleid en de middelen die moeten worden geïmplementeerd om architecten de beste omstandigheden te geven om hun rol te vervullen
 • Privé sponsoring, steun voor een verantwoord beleid, schepper van waarden en economische hefboom, schepper van banen
 • Regionale subsidies, getuige van het bewustzijn van de overheid over de grote rol die architecten spelen bij collectieve ruimtelijke ordening.

Conclusie

Veel werk is er, de uitdagingen zijn enorm en de ambitie is groot. Het is daarom alleen met de actieve steun van architecten en hun gesprekspartners dat we het kunnen uitvoeren.

We hebben de ambitie om dit project voort te zetten en het zijn ware dimensie te geven, omdat veel collega's wachten op een gesprekspartner die hun zorgen kan wegnemen, hun ambities kan overnemen en hun uitmuntendheid kan promoten.

AriB, Architects in Brussels, bestaat ... Laten we het laten bloeien door eraan te herinneren dat onze overtuiging dat architectuur een uitdrukking is van cultuur en dat architectonische creatie, de kwaliteit van constructies, hun harmonieuze integratie in de omgeving milieu, respect voor natuurlijke of stedelijke landschappen en erfgoed zijn van algemeen belang.